Den svenska ekvationen för bioresurser

Denna artikel är ett annex till rapporten Klimatagenda för Sve­rige - En plan som kombinerar netto-noll utsläpp med industriellt värdeskapande.


Artikeln sammanställer framtida efterfrågan på bioråvara, från befintliga scenarier för Sveriges klimatomställning, samt framtida inhemsk tillförsel. Analysen visar på ett stort ”gap”: efterfrågan kring år 2050 ligger mellan 220 och 300 TWh primärenergi, medan tillförseln är 154 TWh i ett grundsce­nario och 177 TWh i ett högt scenario med långt större förändringar av svenskt skogs- och jordbruk.


Detta ger två viktiga slutsatser: 

1) Bioråvaror har enormt värde i klimatomställningen – det är därför gapet uppstår. Deras vidareförädling till material och energi är en hörnpelare för en framgångsrik omställning av en skogsnation som Sverige. Det är dock en resurs som behöver prioriteras hårt – just för att den är så värdefull. 

2) Gapet gör att bilden av omställningen behöver revideras, så att mycket mindre bioenergi används än i befintliga sce­narier och färdplaner. En analys av förutsättningar för detta visar på många alternativ till bioenergi eller -råvara i flera olika delar av ekonomin. Gemensamt kan dessa minska ef­terfrågan till en nivå som är högre än i dag, men som ändå inte överstiger det svenska utbudet.