Klimatagenda för Sverige

Klimatomställningen är en av vår tids största globala ut­maningar. Sveriges mål om noll netto-utsläpp senast år 2045 är ett världsledande bidrag. Bakom målet finns bred uppslut­ning från såväl politik som företag och civilsamhälle, och en gemensam vision om Sverige som ett av världens första fos­silfria välfärdsländer.


Ett mål kräver dock också en plan för att bli verklighet. Sveriges snabba historiska utsläppsminskningar har dessvär­re avtagit de senaste åren, just när de istället behöver acce­lerera. Det brådskar därför att ta nästa steg i omställningen. 2045 är i många fall endast en investeringscykel bort.


Många analyser har visat på olika delar av vägen fram­åt, bland annat myndighetsscenarier för vägtransporter eller elsystemet, klimatplaner för enskilda städer, och färdplaner för industribranscher inom Fossilfritt Sverige. Det har dock saknats en sammanhållen, kvantitativ bild som visar hur eko­nomin som helhet ställer om för att nå målet till 2045, inom de ramar (t ex för tillgänglig bioenergi) som finns.


Denna rapport gör en ansats till detta. Vi tar fram ett hel­hetsscenario som inbegriper alla delar av ekonomin, från energi till industri, transport, städer och jordbruk. Slutsatsen är optimistisk: vi finner att omställningen är fullt möjlig utan stora kostnader, och med stora möjligheter på vägen. Sve­rige kan inte bara nå de inhemska klimatmålen, utan också göra stor global klimatnytta genom att industrin förser resten av världen med varor med allt lägre klimatavtryck. Samtidigt behöver vi ändra kurs. Omställningen kan inte ske med mer av detsamma. Rapporten beskriver flera områden där nya initiativ krävs.


Projektet har utförts av Material Economics inom ramen för initiativet Klimatagendan och med stöd av Vinnova.

                                                                                                                                        


Om Klimatagendan: Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och acce­lerator för klimatomställningen, som samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle. Bakom initiativet står Global Utmaning, Material Economics och ClimateView.


Se också de underliggande studierna "Klimatnyttan av svensk export" samt "Den svenska ekvationen för bioresurser"